حامد صحیحی

متولد 1359، تهران
تحصیلات
1384، کارشناسی ارشد نقاشي، دانشگاه هنر تهران
1382، کارشناسی نقاشي، دانشكده هنرهاي زيباي تهران
نمایشگاههای انفرادی
1398، آهستگی، گالری طراحان آزاد، تهران
1397، زمانی از آن خود، گالری طراحان آزاد، تهران
1396، محدوده امن، گالری طراحان آزاد، تهران
1395، ترس‌هراسی، گالری طراحان آزاد، تهران
1394، یازش، گالری طراحان آزاد، تهران
1391، بولمیا، گالری طراحان آزاد، تهران
1391، تابوتی برای روز مبادا، گالری محسن، تهران
1390، جعبه سفید، گالری محسن، تهران
1389، اما توی سرت عزیز که میترسم ندانی کجاست، گالری طراحان آزاد، تهران
1388، سرها، گالری طراحان آزاد، تهران
1388، ماركوپولو، گالری طراحان آزاد، تهران
1387، زیرزمین، گالری طراحان آزاد، تهران
1386، پراکندگی، گالری ماه، تهران
1385، خواب ديده، گالری طراحان آزاد، تهران
1385، صورت های دیگر، گالری لاله، تهران
1384، كتاب خوان، گالری دی، تهران
1383، خوابها و خاطرات، گالری طراحان آزاد، تهران
1382، ته مانده های روز، گالری لاله، تهران
1382، بهت، گالری طراحان آزاد، تهران
1381، گالری طراحان آزاد، تهران
1379، گالری الهه، تهران
1378، گالری الهه، تهران
1377، گالری خانه هنر، تهران
1377، گالری الهه، تهران
1376، گالری افرند، تهران
منتخب نمایشگاه‌های گروهی
بيش از سی نمایشگاه گروهی در تهران، اصفهان ، واشنگتن دی سی، نیویورک، استانبول، ونیز، فری بورگ، بازل و ...
نمایشهای فیلم
1386،  Retracing Territories ،  گالری  Friart ،  فریبورگ
1386،  Analyze While Waiting ،  گالری طراحان آزاد، تهران
1386، کاروان، گالری شیراز، ونیز
1386، دسترسی محدود، گالری طراحان آزاد، تهران