حامد صحیحی

یازش

کلمه «یازش» را نمی‌توان کوتاه و موجز تعریف کرد. معانی آن در لغتنامه های فارسی زیادند: قصد و آهنگ و اراده، تمایل، توجه، گرایش، حرکت و جنبش، نمو و بالیدگی، درازی، تمدد، کش و قوس.
این فعل زیبا در زبان، که امروزه بسیار کم مورد استفاده قرار می گیرد دلالت بر اساسی‌ترین عنصر حیات دارد. تمام آنچه در طبیعت در جریان است یازیدن است. ریشه‌ها، شاخه‌ها، دستها، رگها، آوندها، عصبها، پاها، انگشتها، بالها و غیره، همگی در یازشی مدام در هم و به سوی هم اند. یازیدن، در تمام لوازم حیات از ابتدایی ترین شکلش مانند انواع تغذیه و تولید مثل گرفته تا تفکر و احساسات، اصلی‌ترین فعل است. یازش بین دو جنس از هر نوع حیات، ادامه آن را ممکن می‌سازد و اینگونه دو موجود به ظاهر متفاوت را به یک نوع تبدیل می‌کند.