حامد صحیحی

مارکوپولو

گاهی متوجه می‌شویم که مدتی است به چیزی فکر می‌کنیم که دلیل بیرونی‌ای برای فکر کردن به آن نداریم، یعنی نمی‌دانیم چرا شروع کردیم به فکر‌کردن درباره‌ی این موضوع خاص | مغز گاه رفتاری دلقک‌وار از خود نشان می‌دهد و موضوعی را پیش می‌کشد که غیر منتظره و بی ربط به نظر می‌رسد، اما همیشه دلیلی رندانه در پس آن وجود دارد | مارکوپولو داستان ماجراجویی مغز در هیبت دلقکی است که در سفر به سرزمین‌های مختلف با رفتاری خدا گونه، گاه طوفانی به پا می‌کند و گاه تنها نظاره‌گر است