حامد صحیحی

بولیمیا

بولیمیا نوعی اختلال ذهنی است که مشخصه آن مصرف اخبار و پاکسازی آن است. مصرف حجم زیادی خبر در زمانی کوتاه است که شخص بعد از مصرف، از طریق بالا آوردن، اخبار را تخلیه میکند.