حامد صحیحی | سمیرا اسکندرفر | پریا صحیحی | فاطمه پاشا

کاش اینجا بودی

حامد صحيحي - من هايي كه در خانه هايي زندگي كردند و آن من ها از دست رفته اند انگار... تمام آن آدمها و آن چيزهايي كه ديگر نيستند را توي سرم نگه ميدارم
پريا صحيحي - با لباسهاي قديمي كساني كه دوستشان دارم حجمهايي ميسازم و مرورشان مي كنم در آن روزها كه ديگر تمام شده اند
فاطمه پاشا - يك سال قبل كسي را از دست دادم و از اين درد آبستن شدم. آبستن خشم و غم... و پرنده فلزي اي را كه به من داده بود به دنيا آوردم
سميرا اسكندرفر - يك سال و نيم. كسان زيادي را از دست دادم. كساني كه دوستشان داشتم. به زندگي گفتم: لطفا ديگه بسه، نميدونم درمورد توانايي هاي من چه فكري ميكني