حامد صحیحی | فرشید ملکی

وَ

طراحی‌های فرشید ملکی و حامد صحیحی
جمعه 31 مرداد تا 18 شهریور
دیدار از نمایشگاه با تعیین وقت قبلی