غزال رادپی

نشت حافظه

کارهای غزال تلفیقی از درد ریشه هاست با طنزی زیر پوستی و ادامه راهی که نامش زندگیست... در نقشه هایش سرگردانیِ آرامش بر انگیزی دیده می شود که از نگاه پر از انرژی او به زندگی نشات می گیرد. چمدان هایی که در هر گوشه ای از این دنیای دو رنگِش جا گذاشته شده است مصداقی بارز، از تعلق انسان به دنیایی فراتر از شهر و کشور و قاره است. سیاه و قرمز : رنگهای مرگ و عشق. دو کلمه ای که تمام زندگی در آن معنا پیدا می کند. از دردهای خود بزرگ شدن و به شما فرصت لبخند زدن به این دردها را دادن، مشخصه بارز هنر غزال است


دکترعسل باقری
استاد در
زبان شناسی و نشانه شناسی دانشگاه سوربون پاریس