فرشید ملکی

جیزی میان طنز و فاجعه

کار هنری و ادبی اعم از شعر و دیگر شکلهای آن ابتدا باید در محیط اقلیمی و فرهنگی خود ایجاد حرکت وکنش و واکنش کند.
از این طریق است که می تواند در جامعه ی جهانی راه پیدا کند .

فرشید ملکی