• از تاریخ 28 مهر تا 10 آبان، نمایشگاه پشت نویسی در گالری «اکنون» شهر اصفهان برگزار می‌شود. در این نمایشگاه آثار جمعی دیگر از هنرمندان به مجموعه‌ی پیشین اضافه شده است.