• از تاریخ 13 ژوئن پرستو فروهر شروع به نقاشی محوطه تازه ساخت فضای عمومی مقابل مرکز مدیریت «سینرجیا» کرده است. اتاق مکتوب پروژه‌ای است مداوم که از سال 1995 شروع شده. هنرمند دیوار‌ها، کف و سقف اتاق‌ها را با خطاطی ایرانی میپوشاند، چنانکه عناصر خط فارسی به شلاله‌ای سرزنده‌ای از تزئینات بدل می‌شوند.

    کیوریتو این پروژه در شهر کور سوزان وینچ است.