ساناز دزفولیان

ذات پنهان

تشخیص چهره و ماهیت مردم اطراف برایم مشکل و تبدیل به امری پنهان از دیده شده است.
گویی خیلی از آنها پوششی بر چهره دارند تا توسط آن موجه و مورد پذیرش به نظر آیند.
شاید در پس آن پوشش چهره‌هایی قابل تشخیص باشند که نمودی حیوانی دارند؛ هم در ظاهر و هم در باطن.
بعضی مهربان و صادق و عاشق، و بعضی دیگر برعکس آنها.
در این مجموعه حیوانات را برای نمایش تعبیر ذهنیم از ذات پنهان انسان‌ها و وضعیت واقعی ایشان انتخاب کرده‌ام‌. آنها را در قابی شبیه به عکس پرسنلی نشانده‌ام، یا در تصویری از لحظه‌ای در فضای زندگیشان. انگار ثبت لحظه‌ای باشد که در آینه به خود نگاه می‌کنند.

دزفولیان - تابستان ۹۸