حامد صحیحی

ترس‌هراسی

ترس-هراسی ترس از ترس یا ترسهاست، به خصوص ترس از احساس درونی‌ای که به هنگام ترس و اضطراب ایجاد می‌شود، پلی است بین اضطراب فرد و نوعی هراسی که به آن دچار است. تفاوت ترس-هراسی با باقی انواع هراس‌ها این است که محرک بیرونی‌ای در کار نیست، بیشتر احساس مهیبی است شبیه به عوارض روانی حمله عصبی. بخش روانی ذهن واکنشی بیمناک از خود بروز می‌دهد، که ذاتا محرکی است که منجر به چرخه معیوبی از اضطراب بیشتر می‌شود. ترس-هراسی، هراسی است که قبل از تجربه هراس از موضوع هراسناک، رخ می‌دهد.