حامد صحیحی

خواب دیده

تغییر موقعیت مکانی در هنگام خواب‌دیدن با آنچه در بیداری اتفاق می‌افتد متفاوت است | هنگام بیداری، پس از جابجاییست که مغز بعد از دریافت اطلاعات دیداری، تصاویر را تحلیل و موقعیت مکانی را درک می‌کند | هنگام خواب دیدن این روند برعکس می‌شود، به این معنا که مکان و تصاویر بعد از این‌که مغز تصمیم می‌گیرد و یا پیشنهاد می‌کند که ما کجا هستیم شکل می‌گیرند | اگر قبل از باز کردن دری، فکر کنیم که پشت در ساحلی پر از مردم است، پس از باز کردن در، ساحل در آن سوی در خواهد بود | در مجموعه‌ی خواب دیده، هر نقاشی با زمینه‌ای خاکستری که به شکلی اتفاقی کشیده شده شروع می‌شود و پروسه‌ی نقاشی سعی در بازسازی و تکرار تجربه‌ی خواب دیدن است | بدین شکل که از نقطه‌ای اتفاقی بدون طرحی از پیش تعیین‌شده مکان‌ها شروع به شکل‌گیری می‌کنند و در نقطه‌ای دیگر در لحظه‌ی بیدار‌شدن عمل نقاشی متوقف می‌شود|