حامد صحیحی

زمانی از آن خود

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد، همه چیز خیلی سریع در حال اتفاق افتادن است و همه می‌دانند که همه چیز خیلی سریع اتفاق خواهد افتاد.
چیزها مدام در حرکت‌اند، از میان پوسته‌ها، دیوارها، لایه‌ها، نام‌ها، مرزها و اشکال، به جزئی از دیگری تبدیل می‌شوند، تغییرش می‌دهند و تعریف‌اش می‌کنند.
درون‌اش را
بیرون‌اش را
و مرز مابین بیرون و درون‌اش را
زمان مسئول همه چیز است.
مدام در حرکت، مشغول به هم ریختن همه چیز، مشغول متلاشی کردن همه چیز، ساختن همه چیز، خالی کردن و پر کردن همه چیز
مشغول متلاشی کردن من، ساختن من، خالی کردن من و پر کردن من
همدست کردن من با خودش
پر و خالی شدنم را ثبت کردم، متلاشی شدنم را و ساخته شدنم را
تکه‌ای از او را از آن خودم کردم.