ساغر دئیری

متولد 1364، تهران
تحصیلات
1386، لیسانس نقاشی، دانشگاه سوره، تهران
نمایشگاه‌های انفرادی
1393، در غروب آفتاب سرزمین پدری‌ام را با تو تقسیم می‌کنم، گالری طراحان آزاد، تهران
1390، آن مرد با اسب نیامد، گالری طراحان آزاد، تهران
1389، زیبا جادار مطمئن، گالری طراحان آزاد، تهران
1388، پاساژهای تهران، گالری طراحان آزاد، تهران
نمایشگاه‌های گروهی
1393، موزه جمهوری، استانبول
1393، گالری دانشگاه هنر کالیفرنیا
1392، گالری آرته استانبول
1392، سفارت سوئد، استانبول
1392، شیرین کاری، استانبول
1390، سبکی، گالری آن، تهران
1389، نمایشگاه گروهی طراحی، گالری محسن، تهران
1388، نمایشگاه گروهی، موزه چلسی، نیویورک
1388، منتخب نسل نو، گالری هما، تهران
1387، نمایشگاه گروهی بهشت بر روی زمین اکنون، لندن
1387، بینال سرگردان تهران، استابول
1387، بینال سرگردان تهران، برلین
1387، جشنواره تجسمی دامون‌فر (فابر کاستل)، تهران
1386، اکسپوی نقاشی، موسسه سوره