فریدون آوِ طراح

نمایشگاه و کتاب «فریدونِ آوِ طراح» دومین همکاری کیوریتورها بعد از «مرور آثار آشور بانیپال بابلا» در سال 1392 است.