• از تاریخ 24 ژانویه، نمایشگاهی از آثار ویدیویی 9 هنرمند در گالری هینترلند بر پا است. شهرزاد چنگلوایی، سیمین کرامتی و تهمینه منزوی، هنرمندان ایرانی حاضر در نمایشگاه هستند.

    معرفی نمایشگاه را در ادامه می‌خوانید:

    هر شخص باید حق انحصاری داشته باشد بر اینکه چگونه بدنش را نمایان می‌سازد. و بدن باید محدوده‌ای شخصی و غیر قابل لمس باقی بماند. اما ساختارهای قدرت دولتی یا ... و همچنین برخی مفاهیم اجتماعی این حق را محدود می‌کنند.
    با ارائه بازنمایی‌های گوناگون هنرمندان از خود، هنرمندان از حق خود بر بدن‌شان در گالری هینترلند سخن می‌گویند. نمایشگاه هدفش جلب توجه عموم به 9 زن از منطقه به اصطلاح خاور نزدیک و میانه است، که از پیروی قانون دیگران سرباز زده‌اند و ویدیو را به عنوان مدیوم برگزیده‌اند. راه‌هایی عملی کردن اعتراضشان از تابوشکنی‌های عامدانه، مقابله با کلیشه‌ها بوسیله قلب نگاه خیره مرسوم به «دیگری»، آشکار ساختن آلام ذهنی بر بدن‌هایشان، تا دعوی فضای عمومی از طریق حضور جسمانی‌ را دربر می‌گیرد. هرچند، هر 9 هنرمند برای جایگزینی کلیت بخشی، از نیاز به بازنمایی خود سخن می‌‎گویند نه دیگری.

    در تاریخ 7 مارس، دکنر گابریل شور و هنرمندان به گفتگوی عمومی می‌نشینند.

    نمایشگاه تا 24 مارس برپا خواهد بود