• از تاریخ 19 مرداد تا 1 شهریور، نمایشگاه پشت نویسی در گالری «هان» شهر شیراز برگزار می‌شود. در این نمایشگاه آثار جمعی از هنرمندان شیرازی به مجموعه‌ی پیشین اضافه شده است.