• نگاهی به نمایشگاه حریم دوار، مهدیه ابوالحسن، مرداد 1395

    منتشر در سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی

    آنچه در نمایشگاه بیننده با آن مواجه می‌گردد ظاهرا تهاجم به جهان لایه‌لایه و فشرده‌ای است که می‌توان آن را به تهی کردن مفاهیم و دلالت‌ها و استعاره‌های جزمی موجود تعبیر نمود. به نوعی دیگر روندی تخریب‌گر که حوزه‌های زنانه را در ایجازی فرمال ارائه داده است و نفرتی که با ظرافت و طراحی بی‌بدیل تبدیل به هراس از زایش و خودآگاهی گردیده‌اند.
    در این مجموعه، چندلایگی، حفره، آینه، تخریب، حاصل کنش هنرمندانه است.چندلایگی میتواند نماد رسوبات زیستن تاریخی و اجتماعی باشد که در مقام سنت پیوندی ناگسستنی با تهاجم وخفقان نشان می‌دهد.

     متن اصلی را اینجا مطالعه کنید.