• گفتگو‌های پژوهشی درباره مهاجرت، شامل مجموعه نشست‌هایی است که توسط شورای ملی پژوهش ایتالیا در کتابخانه مرکزی گولیلمو مارکونی در دانشگاه رم برگزار می‌شود. در تاریخ 28 ژانویه کلودیا پکورارو با نوید عظیمی سجادی درباره هنر و مهاجرت گفتگو می‌کنند.