• 20 سپتامبر تا 21 اکتبر، هینترلند، وین

    کار من پرسشی با وسواس از آوارگی، ریشه‌ها، مهاجرت‌های معاصر، تعلق، چندگانگی، جابجایی و آثار جنگ است.

    برای بیش از 30 سال، نقشه‌های جهان استعاره‌هایی از وضعیت در حال گذر من میان زبان‎‌ها و ریشه‌های متعدد بوده است. من از نقشه‌های‌ جهان تولید ایران استفاده می‌کنم و با ساخت جغرافیاهای جدید آنها را سیاست‌زدایی، واسازی و بازسازی می‌کنم.

    دغدغه من استفاده از نقشه‌های واقعی جهان و برجسته کردن فجایع انسان‌ساز مانند جنگ، آلودگی و فساد است.

    - در تاریخ 21 سپتامبر در میزگردی، کریستین کراوانیا و گودرون ولنبوک با غزال رادپی گفتگو خواهند کرد.