خاکسپاری آرزوها
محمد علی مقصودی

اسفند 1391


آرزو، احتمالا از چیزهایی است که زندگی را قابل تحمل می‌کند. 

در این چیدمان تعاملی اثر هنری عکس رنگی از آسمان خاکستری تهران، مجسمه‌ای در توصیف آدم‌های خسته‌ی امروز، تصاویر متحرک از اوضاع کنونی جامعه یا متنی درباره‌ی افسردگی همه‌گیرشده نیست. اجزا تشکیل دهنده‌ی این چیدمان آرزو‌هایی است که دانسته روی کاغذ می‌آیند تا مدفون شوند. می‌خواهم یادمانی از آرزوها برپا کنیم، فرصتی برای بازاندیشی در خواسته‌هایمان و فاصله‌ای که تا آن‌ها احساس می‌کنیم. امروز آرزو‌هایی که به‌واسطه جغرافیا و زمان دست نیافتنی شده‌اند را روی کاغذ می‌نویسیم و به خاک می‌سپاریم. شاید در این شرایط جای‌شان در خاک امن‌تر باشد.
محمد علی مقصودی
زمستان ۱۳۹۱