مرده در دموکراسی - علیرضا قندچی

مـهر 1398

علیرضا قندچی از طریق پروژه هنری «مرده در دموکراسی» به رابطه دموکراسی و مرگ می‌پردازد و با ارجاعی به تاریخ هنر یک چیدمان از هنرمند صاحب نام آلمانی یوزف بویز «پایان قرن بیستم» را به شکل پرفورمانس بازسازی می‌کند. در این ارجاع فرمی بدن انسان‌های زنده که در پارچه پیچیده شده‌اند جایگزین سنگواره‌های چیدمان بویز می‌شوند. از طریق بازسازی چیدمان «پایان قرن بیستم» به شکل پرفورمانس تعریف Social Plastic که اولین بار توسط بویز در مفاهیم هنر معاصر گنجانده شد، به چالش aنوینی کشانده می‌شود.
مرز بین هنر چیدمان و پرفورمانس در این اجرا از طرفی و تقابل آن با نگاتیو عکسهائی که در زمان و مکان دیگری از این پدیده زنده و گذرا گرفته شده‌اند با تأکیدی بر رابطه میرائی و حفاظت (کنسرواسیون) اثر هنری از طرف دیگر، مباحثی را که در تئوری هنر معاصر پرفورمنس در ارتباط با رابطه متقابل هنر پرفورمنس و مستند سازی تصویریش به خصوص از طریق رسانه عکاسی مطرح هستند به ذهن بیننده منعکس می‌کند. مباحثی که موافقین و مخالفین باز اجرای هنر پرفورمنس و آرشیو سازی این هنر توسط رسانه های تصویری در فرامتن مفاهیم تئوریک مثل بازتولید اثر هنری و ابعاد پرفورماتیو آن در تئوری هنر عکاسی و هنر نمایشی در دو دهه گذشته در سطح آکادمیک مطرح کرده و نظریه پردازانی مثل فیلیپ آوسلندر یا پگی فلان به آن پرداخته‌اند.

علیرضا قندچی

متولد ۱۳۵۵ در تهران
ساکن برلین
لیسانس تاریخ هنر و فوق لیسانس تاریخ و مطالعات هنر معاصر از دانشگاه FU برلین