نابودی ناب
آنیما احتیاط

تــیر 1391

مدوليشن آرت
آنيما احتياط
29 تير 1391

مدوليشن آرت :
مدوليشن آرت، هنري است سيال و در نوسان که به صورت لايه لايه در بستر يکي از هنرهاي زيبا قابل رخ داد است و از عملکرد امکانات ساير هنر ها ، به صورت فازي (Fuzzy ) بهره مي گيرد.
در اين نوع هنر، ساختار رواني و فيزيکي،که هنرمند خلق مي کند،مکان و فضايي که در آن مخاطبان قرار مي گيرند و نيز" هويت فردي" شان ،پيازواره قابل از هم گشوده شدن اند.