اسباب کاغذی
نگین کاظمی

دی 1393

کنکاش در دنیای فرم‌های ارگانیک مرا به اسباب‌بازی سوق داد که خمیر‌مایه‌اش کاغذ است و به راحتی در شکل گیری فرم‌های غیر معمول همراهی‌ام می‌کنند. با تخیل و به آغوش کشیدن فرم‌های غیر‌منتظره عناصری به وجود می‌آید که شاید دید سنتی به اسباب خانه را مورد سوال قرار می‌دهد که آیا واقعا می‌توان به لحاظ شکلی (فرمی) و یا متریالی به گونه‌ای دیگر برخورد کرد؟ در دنیای معاصر هنرمندان بسیاری خطوط بین آرت و دیزاین را از میان برداشته‌اند و با تلطیفی از این دو؛ هنر را به خانه‌های مردم برده‌اند و در دسترس عموم قرار داده‌اندو به طوری که یک صندلی می‌تواد به مثابه اثر هنری دیده شود که بیانگر روح خلاقه هنرمند است.

نگین کاظمی