سمیرا اسکندرفر

اتاق الکل

دراتاق الکل چه اتفاقی می افتد؟

دراتاق الکل ذهن شروع به پرتاب شدن می کند.

ذهن شروع به راه رفتن، دویدن و پریدن در زمان می کند.

ذهن گذشته، حال و آینده را به هم می ریزد.

ذهن برای آزاد شدن روی دیوارها ناخن می کشد.

دراتاق الکل ذهن می تواند رها باشد. می تواند مانند پر به آرامی در حال سقوط کردن و رقصیدن در فضایی خالی باشد.

اتاق الکل فضایی برای فراموشی و خالی کردن ذهن از شناخته هاست.

اتاق الکل سکوی پریدن به سوی ناشناخته است.