محسن محمودی‌زاده

مرا از آنچه می‌خواهم محافظت کن

مجموعه حاضر که حاصل پژوهش‌های من در طی سه سال گذشته است کیفیتی شخصیست از مواجه طبیعت درونی سوژه انسانی با طبیعت، که تداعی اضطراب در لحظه بوده و ثبت زمانی در خلاء را به همراه دارد. آنجا كه هويت، زمان و ادراك معنا پيدا می‌كنند و در كنار رنگ و فرم تمامی اين مفاهيم انتزاعی، مصداقی عينی به خود می‌گیرند.
آنچه که خصایص رنگی این مجموعه را از وقایع نمادین صرف در طبیعت پردازی مرسوم دور میکند، فرافکندن طبیعت درون است. رنگ‌های گرم و انفجاری و محیط سرد و بخارگون ترجمان حسی از مواجه‌ی امر درونی با عناصر بیرونی است. نه تنها رنگ بلکه سکون و تداخل، پیچیدگی‌های بافت و شاخه های تودرتو نیز تشدید پویایی این رابطه را به تصویر می‌کشد و طبیعتی که درونی است همزمان نمود بیرونی پیدا می‌کند.
بعضاً عناصر طبیعی متوقف میشوند و نقش سوژه انسانی به تابلو گام میگذارد و در چند اثر، من مقهور قدرت راز آمیز بیرونی ام. از آنجا که رابطه این دو همواره پرتنش و ناکامل است، در این مجموعه تلاش داشته انواع تداخل این دو مفهوم را نشان دهم.
در شكل گيري این مجموعه بيشتر، تصاويري كه از ذهنم سرشار شده را انتخاب كرده ام، البته گهگاهي از عكس و تصاوير آثار هنرمندان ديگر نیز استفاده كرده ام.
اسم مجموعه نیز از اثر معروف جني هولتزر به همين نام برداشت شده است؛ رويكردي كه در این آثار به همراه تصويركارم كامل مي شود و به این اسم کارکردی مجازی می‌بخشد.