شهاب فتوحی

نمای معرف؛ داخلی، شب - خارجی، روز؛ بدون ضد‌قهرمان و سیاهی لشکر.