نگار کامخواه

گذر شقایق

گذر شقايق

خاطرات، گويي كه زندگي خودشان را دارند، مسير خودشان را مي پيمايند، گاه دور ميشود و در هزار توي حافظه مان ناپديد ميگردند، انگار كه هرگز وجود نداشته اند.
بعضي هاشان جاري و سيال... ميروند و مي ايند
گاه بر حافظه سلطه مي يابند
تلخ و شيرين
گاه تكه هاي ساده و بي پيرايه اي از زندگي اند و گاه لحظه هاي پرشكوه و ماندني كه فراموش نميشوند هرگز، گويي كه در برابر چشمانت موج ميزنند
"گذر شقايق"
تلاشي است براي زنده كردن لحظه ها، خاطره ها، آدم ها
گذر شقايق مرمت خاطراتي است كه زندگی نكرده ام، زندگي بخشيدن به آدم ها و اشياء يي كه ديگر نيستند
زندگي كردن خاطرات دیگران