داریوش حسینی

پیاده نظام

خوابگردها
در خواب اتفاق افتاد. اسکلت‌ها به صف شدند. با نوری خیره کننده در تاریکی. همچون خوابگردها بر پهنه‌ی بوم. و آنگاه پیروزی نقاشی را جشن گرفتیم.