نسیم تقی‌پور

ناشناسنامه

قانون خاك و قانون خون ! 

مراودات بين دو كشور -
نا‌شناسنامه‌هاى مورد تحقیر و نفرت -
زنانى ناچار در شرایطی غیرانسانی
يك پارادوکس کشنده،
فشار روحی -
كه مى‌شود
همزیستی تحقیرآمیز با دشمن به صورت اجباری.»
تن دادن به اينچنين ......
پدر و مادر غير رسمى!
خنده‌هاى تلخِ فاعل بر مفعول.»
و موجودى هميشه در جستجوى پدر ....

نسيم تقى پور