سمانه مطلبی

فیلیوم

به نام خدا

دعای حضرتش است که می گوید «اللهم ارنی الاشیاء کما هی» | خداوندا چیزها را آنچنان که هستند بمن نشان بده.* گاهی همپوشانی دو واقعیت، کشف حقیقت را سخت و در مواردی ناممکن میسازد.اما آدمی همیشه می پندارد که درست می بیند و باور دارد که می داند.این غرور حاصل از دانایی چنان در نزد افراد حکم قاعده و قانون را دارد که بگمانم چیزی دشوارتر از فهم این نیست که میل صادقانه و ناب به حقیقت چگونه در میان انسانها ظهور کرده است.آنان چشمانشان فقط بر سطح اشیا 

می لغزد و صرفا "شکلها" را می بینند.حواس آنان هرگز به حقیقت اشیا و امور راه نمی یابد.گویی سرگرم شدن به یک بازی چشم بسته در پسِ اشیا و امور برایشان کافی است.** |فیلیوم یا حشره برگی سند محکمی بر این ادعاست.آنچه می بینی برگ است(چنان که گاهی برای جانورشناسان نیز تشخیص اش از برگ محال می نماید) و آنچه حقیقت دارد حشره است!

*حضرت محمد(ص)
**نیچه