مسعود مومن‌ها

آیرونی

روزهای ما با دیدن تصاویر و خواندن و شنیدن اخبار دلخراش از رنج‌های انسانی سپری می‌شود و عطش ما برای تماشای هرچه واضح‌تر تصاویر از پیامدهای جنگ و آوارگی پایانی ندارد، عطشی مضطرب‌کننده که رسانه‌ها بازتولید کرده و تا منفعل شدن و بی‌تفاوتی ما نسبت به اتفاقات پیرامونمان پیش می‌روند. در نمایشگاه حاضر کوشش شده تا از سرعت دریافت تصاویر کاسته و بیننده زمان بیشتری برای کشف و تامل در عملکرد رسانه و ابعاد پیدا و پنهان فجایع انسانی داشته باشد.
-مسعود مومن‌ها

مواجهه نیمه‌شفاف
مجموعه‌ی «آیرونی» در ذات خصوصیتی دوپهلو دارد. قاب‌های این مجموعه در دید مستقیم و معمول تهی شده است از چیزی که مخاطب همواره درگیر واکاوی آن در چهارچوب اثر بوده است. او تنها هنگامی به خوانش دیداری این چهارچوب‌های فلزی سرد و خالی می‌رسد که در زوایه‌ای غیرمعمول آنها را به نظاره بنشیند و حاصل این تماشای غیرمعمول، کنکاشی می‌باشد که از سوی به وجود آورنده این مجموعه اندیشه شده است.
آیرونی در لایه اول همه چیز را آرام و با فرمی زیبا در سکوتی بصری جلوه می‌دهد اما در قدم بعد، لایه دوم کار، بٌعد اصلی اثر متولد شده و جستجو در این مواجهه‌ی نیمه‌شفاف بدل به آشوبی درونی از نمایش تاثیرات جنگ در زندگی مخاطب می‌شود.
-مهدی وثوق‌نیا
پاییز 1395