امیرحسین شهنازی

45216

معنای کلمات با گذشت زمان -متاثر از تغییر مناسبات- بازتعریف می‌شوند. این فرایند می‌تواند محدود به معنا باقی نماند.