الناز بندگی

لمس

ادراک حسی ما از زمان گاهی حاصل ترتیب مبهم وقایع در خاطراتمان است. مرور آلبوم تصاویر ثبت شده در ذهنمان می‌تواند بازگشت به حسی باشد که در گذشته از یک واقعه، در یک آن، تجربه کرده بودیم و این لمس‌ِ قلمرو ناخودآگاهی برای هر فرد می‌تواند روایتی تازه و داستانی دیگر بیافریند.