بابک کبود

گردقبران

به یاد داری؟

این‌جا گردقبران است.

گردقبران که آب ویرانش کرد.

دوباره ساختندش.

گرد قبران نشد.

ما که ویران شدیم، خانه را دوباره ساختم.

خانه نشد.

رهایم نمی‌کنند؛

آفتاب‌گردان‌های سرپا سوخته‌ی گردقبران.

 

به یاد داری؟