علی شایسته

تنهایی (1385-1383)

مجموعه‌ «تنهایی» در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ شکل گرفته است. این مجموعه در پیِ هوشیاری‌‌ِ در ابتدا وسوسه‌کننده و سپس آزارنده‌ای‌ شکل گرفته است؛ به اینکه مرگ در لحظه‌ای دور یا نزدیک، بی‌تعارف و بی‌رحم، خواهد آمد و از تو موجودی عاطل و مُهمل خواهد ساخت. موجودی که تنهاست و حضور دیگران برای‌اَش بی‌فایده است.