عبدالعلی قائد کوزه‌کنان | سارا محمدی | صدیقه نجیبی | گردآورنده: لیلا صبوری

در ستایش خاک