مینا نوری

مینا نوری

کارهای جدید مینا نوری جستجوهای تازه او را در شکل و معنا نشان می‌دهد. او با هر مجموعه از آثارش، راهی تازه‌ برای دقیق‌تر کردن و صیقل دادنِ واژه‌های شخصی خود می‌گشاید. واژه‌های او همان مواد و مصالح، عناصر و نشانه‌ها، موضوعات و مفاهیمی هستند که در طول دهه‌ها تلاش پیگیر، با آن‌ها کار و زندگی کرده است. چنین است که او با خط و شکل، بافت و رنگ، چاپ و نقاشی، سنگ و گیاه، تور و طناب، صدا و سکوت، تاریکی و روشنی و هیجان وکنترل، به‌ ساختن و مراقبت کردن از جهان ذهنی خود ادامه می‌دهد. در مجموعه‌ی حاضر نیز او با تکیه بر همان موضوعات و عناصر آشنا و محدود بصری، از یک سو ما را در تجربه‌های بازیگوشانه و زیباشناسانه خود سهیم می‌کند و از سوی دیگر مفاهیم، پیام‌ها و احساسات درونی خود را به شکلی آشکار یا نمادین به‌ما منتقل می‌کند. در فضای سرد و بی روح زمینه‌های سیاه، سفید و خاکستری این کارها، گفتگوی عناصر طبیعی و بازیِ دو رنگ مکملِ سبز و قرمز، گاه به مخاطرات و تهدیدها و گاه به تداوم زندگی و امید اشاره می‌کند.

ثمیلا امیرابراهیمی۱۳۹۷