لولیتا برات‌پور

درنگ رنگ

(اندیشه دوران جدید برای ما شکل نگرفته در حالی که از موضع سنتی خودمان کنده شده‌ایم ولی نتوانسته‌ایم به دنیای جدید هم وارد شویم. چنین موقعییتی، موقعیت تعلیق میان دو موضع، موقعیت بی‌موضعی است.)
از کتاب جدال قدیم وجدید اثر جواد طباطبایی

مدت زمانی است با تماشای عکس‌های سیاه وسفید، کشش درونی‌ام دغدغه‌های تصویری راموجـب می‌‍شود که درنقاشی‌هایم مجالی برای ابرازوجود یافته‌اند. این عکس‌ها باوجود بی‌رنگی زیبا هستند، یاد آور قدیمند وحکایت از بار تجربه دارند. احساسات وحالات درونی خودشان را ابراز می‌کنند وما را وادار کرده منهای بازی رنگ‌ها خود وجودی‌شان را بهتر ببینیم وحرف‌های ناگفته‌شان را بهتر بشنویم. دیدن این عکس‌ها مرا به سفری در دنیاهای دور گذشته می‌برد. و نیز یاد آور واقعیت‌های دنیای کنونی اطرافم می‌باشد.
در این سری از کارهایم فیگورهای خاکستری (یادآور عکس‌های سیاه وسفید) در بین فضاهای رنگی قرار گرفته‌اند. این فیگورها نمادی هستند از گذشته که در کنار فیگورهای دیگر وفضاهای رنگی، تضادی از قدیم وجدید را ایجاد می‌کنند که گویای واقعیت متضاد اطراف ما می‌باشد. تضادی که همواره چالش بین ارزش‌های قدیم وجدید را موجب شده است واین یکی از ابعاد دنیایی است که ما در آن زیست می‌کنیم.