حمیده صادقیه

آهن

چهره ای دگرگون شده از تصاویر بسیار واقعی
واقعیتی سخت واقعی‌تر از خود واقعیت.
حلقه طناب‌های دار بر قلاب فلزی جرثقیل‌هایی لاحول‌ولا، تهدیدی همواره اند.
هیجان های عقیم،
خطوط آهنی شهر،
حاکمیت ابرآهن ها.قانون تسلط ،
محو چهره ها در میان آهن ها،

طبیعت بیجان است که راویت می‌کند.
فرو می‌رویم تا فلز فراز آید،
حذف می شویم در این قهرمان جدید.
شهر تصاحب می شود.
تقویم، شمارش آهن ا ست.

و در این انبوه، دنبال کردن جایی برای زندگی.