مهران مهاجر

خطوط و چیزها

خطوط و چیزها خرده‌مجموعه‌هایی هستند كه در این‌جا كنار هم نشسته‌اند. خطوط بازنمود دل ‌مشغولی من با اندیشه‌های انتزاعی است و چیزها خرده‌ریزه‌هایی عزیز در محیط پیرامون‌ام هستند. گاهی نوسان میان این دو سو لذتی داشت.