مصطفی دره باغی

بوستان شمس نیشابوری

پژواک ِ یافته ها
یادداشتی بر آثار اخیر مصطفی دره باغی
آثار اخیر آقای مصطفی دره باغی اشیاء و تصاویری هستند که بروی سطوح سفید ثابت شده اند. اشیاء سه بعدی در این حالت به سطح دو بعدی فرا خوانده شده اند تا به شکل یک " تابلو " دیده شوند. گزینش دره باغی در مورد شیء " از جنبه های زیبا شناسانه و اغلب اتفاقی است. این " یافته ها " از قطعات کوچک کارت گونه ی حشرات، اعداد، بیل، حروف و ... تشکیل شده اند، اما اشاره ی درباغی به طبیعت، شهر و در حالت کلی به خاک" است .
سر هم بندی ِ یافته ها به این شکل را در هنرمندانی از پیکاسو (Pablo Picasso ) گرفته تا جوزف کُرنل(Joseph Cornell) و بعدها در آثار هنرمندان پاپ می توان پی گرفت . شاید بتوان گفت که تنظیم مصطفی دره باغی در چیدمان اشیاء نزدیک به هنرمندان پاپ است و رابطه ی احساسی و گزینشی او شبیه هنرمندان سورئالیستی چون کُرنل در همین حال او سعی می کند به حوزه عمومی و شهر با تمهیداتی اشاره کند و با کار کرد اشیاء و حروف و اعداد تغییر دهد . مثلا عدد 5 با وارانه شدن به شکل قلب جلوه می کند . یا بیل های جنگی چون صف سربازانی جلوه می کنند در حالی که زردی و سیاهی متری آن ها را به قسمت دیگر تابلو ارتباط می دهد ، زرد و سیــاهی متری که نشانه ی خطر و رنگهایی برای هشدار و در عین حال افسردگی هستند. متر به عمق نیز اشاره می کند عمق خاکی که قرار است توسط بیل ها کند شود. نقشه شهر تهران به روی تشکی چاپ شده در حالی که اعدادی به مناطق آن اشاره می کنند، رابطه ای میان فضای خصوصی و عمومی. در عین حال آثار دره باغی تاویل پذیرند و در مقابل خوانش منفرد مقاومت می کنند. متنوع هستند و ترجمانی از لحظه ی اکنون اند با همه ی تنوع و پیچیدگی هایش اما دره باغی سعی کرده است آنها را ردیف کند و در سطحی تمیز آنها را به نمایش بگذارد، تا شاید پژواکشان را بیشتر کند .

بهنام کامرانی