تورج خامنه زاده

واقعیت جانبی

قدمت کشتی در فرهنگ ایرانی، از روزگار کهن و داستانهای اساطیری تا کنون به چندین هزار سال می رسد. نقل های پهلوانان از رستم دستان و پوریای ولی تا بعدترها ازحاج حسین رزاز و حاج محمد صادق بلور فروش و ... نشان از جایگاه عمیق پهلوان در جامعه ایرانی دارد. این نقش و جایگاه در عرصه اجتماعی تا جائی است که در دوره پهلوی اول، حکومت احساس خطر می کند و تصمیم به حذف این جایگاه می گیرد.
در سال 1318 نخستین مسابقات کشتی قهرمانی که کاملا از روی نمونه غربی آن طراحی شده، برگزار می شود. رفته رفته در زورخانه ها، تشک کشتی و کشتی "تشکی" باب می شود و کشتی پهلوانی از گود زورخانه به تشک کشتی منتقل می شود. کشتی قهرمانی، پهلوانان را به سمت خود می کشد و رفتار و سنت پهلوانی ترجمه به قهرمانی و مدال و مدال آوری می گردد.
حالا مردم، رسانه ها و دولت ها برای قهرمان ها و مدال ها هورا می کشند. مدال هایی که قرار است چند صباحی بعد در جمعه بازار و بازار سیداسماعیل به حراج درآیند یا در کنج جعبه خاطرات قهرمانی، خاک بخورند.
در این مجموعه، چهره ها متعلق به نسلی از کشتی گیران قزوین است که بین سال های 1955 تا 1985 مدال های ملی و بین المللی بسیاری را از آن خود کرده اند و ...
تقدیم به آنهایشان که هستند و آنهایشان که رفتند.