تهران: یک و شش دهم کیلومتر مربع
نمایشگاه گروهی

تهران: یک و شش دهم کیلومتر مربع

پروژه "یک مایل مربع" برنامه ای بین المللی است که در سال 2009 توسط موسسه Visiting Arts آغاز شده و به پیوند دوسویه میان فرهنگ و محیط در جوامع گوناگون می پردازد. این برنامه موقعیتی را برای یادگیری خلاق فراهم می آورد که از رهگذر کار هنری شکل می گیرند.

شرکت کنندگان در این برنامه به مشاهده و ثبت محیط پیرامون خود در محدوده ای از شهر به وسعت یک مایل مربع و بررسی گونه گونی زیستی، فرهنگی و زیباشناختی در آن می پردازند. درطول سه سال و با همکاری هنرمندان و بوم شناسان مردم در کارگاه های خلاقه و مطا لعات محلی شرکت می کنند. گروه ها در شهرهای مختلف جهان از طریق یک سایت اینترنتی در ارتباط هستند که یافته ها ، ایده ها، تجربیات و خلاقیت های آنها را به اشتراک می گذارد و ارتباطات تازه را میان آنها تشویق می کند.
این پروژه در تهران توسط "دفتر میان رشته ای هنر و معماری" در همکاری با موسسه Visiting Arts از آذر ماه 1388آغاز شد و در طی آن پنج هنرمند ایرانی، یک هنرمند میهمان از ایرلند شمالی و یک گروه از کارشناسان بوم شناسی مشارکت داشتند. گروه در این مدت به مشاهده و بررسی تنوع زیستی ، فرهنگی و اجتماعی در محدوده ای انتخاب شده از مرکز شهر تهران پرداخت که در آن ساختار های شهری شمال و جنوب شهر تلاقی می کنند. این منطقه مکان ملاقات مردمی است که به گروه های مختلف نژادی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تعلق دارند و در مرکز شهر- جایی که کسب وکار، فرهنگ و فعالیت های اجتماعی در یک محیط پر تراکم شهری به طور پیوسته بر روی هم تاثیر می گذارند- به هم می رسند.
اگر چه زمینه پیچیده و شلوغ شهر به ظاهر محیط نامناسبی برای حیات طبیعی به نظر می رسد، در همین بستر یک زیست بوم زنده و پر تحرک – که از مقیاس میکروسکوپی تا ماکروسکوپی امتداد می یابد – پیوسته خود را با دگرگونی های محیطی ناشی از فعالیت های انسانی تطبیق می دهد. گروه ما با کمک بوم شناسان به مشاهده این موضوعات و گفتگو در باره آنها پرداخت.
" تهران: یک و شش دهم کیلومتر مربع" نمایانگر دیدگاه های گروهی و شخصی ما در رابطه با این موضوعات و بخش پایانی پروژه ما در تهران است.
برای اطلاعات بیشتر وب سایت پروژه را به نشانی www.square-mile.net ببینید.
گروه بوم شناسان:
مهندس بهرام زهزاد . مدرس دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران
زهرا جانی پور . کارشناس محیط زیست
برنامه ریزی و هماهنگی پروژه:
کیانوش وهابی . دفتر میان رشته ای هنر و معماری (IOAA)
با تشکر از:
امیرعلی قاسمی