امید شکاری

آشپز

تغییر رفتار مردم در شرایط مختلف و مواجهه با انسانها موضوع اصلی کار من است. همچنین اتفاق مهم در این میان جایگاه افراد در وضعیتهای مختلف می باشد. معمولا در موقعیت های رسمی یک نفر در مرکز توجه قرار دارد و دیگران پیرامون او بدنبال کسب موقعیت و ارتقا جایگاهشان هستند. این جریان در همه جا به وضوح از بالاترین جایگاههای اجتماعی و سیاسی تا سطوح مختلف عموم مردم دیده میشود که باعث پدید آمدن قدرت می گردد.