تارا نجد احمدی

سه دقیقه بی سر

سه دقیقه بی سر مجموعه ای حاصل از سه ویدیو است که حول یک محور در کنار
هم قرار گرفته اند، مال خود کردن فرهنگ به کمک مصرف شکمی آن، یا ساده تر،
خوردن فرهنگ. سه ویدیوی ناامیدی مولد، تئوری معده و اندازه گیری میزان
مقاومت هر سه به تبدیل تصویر به کالایی مصرفی در جامعه نمایش اشاره
میکنند..
جیس سلوم، هنرمند کانادایی-لبنانی در وصف این تبدیل و تلاش هنرمند برای
فعال ماندن درچنین فضایی از اصطلاح نا امیدی مولد استفاده میکند. سه دقیقه
دقیقه بدون سر نیز حاصل همین تلاش برای فعال ماندن است. ویدیوهای این
مجموعه ترکیبی از فیلم ۱۶ میلیمتری، ویدیو، عکس و صدا بوده و عنوان سه
دقیقه نیز به یاد طول استاندارد حلقه فیلم های ۱۶ میلیمتری -- که به
تدریج رو به نابودی در بازار است- انتخاب شده است.