ندا ظرف‌ساز | مینا ظرف‌ساز

بدن ، فضا ، تفکر

تصویر به عنوان ابزار تجسم، تجسم کردن را به ما یاد نمی‌دهد، بلکه ساختن تصویر یا فعال سازی تجربه‌ی محیطی‌ست که تجسم را امکان‌پذیر خواهد کرد. «تجسم ذهنی، همانند تجربه فیزیکی، به نوعی بررسی دقیق محیط و انعکاس آن تجربه در پروسه درک بصری جهان اطراف می‌باشد.» کشف ظاهر اجسام، هدایت نگاه مخاطب به سمت درون و ذهنیت نیست، بلکه سوق آن نگاه به محیط برون می‌باشد.