محمد مهدی طباطبایی

بی نام

شی را می نامیم
وجود شی منوط به نام آن است
بدین معنا شی بدون نامیدن موجود نیست و گرفتار بطالت است.
اما
زمانی که یک مجموعه نامی را از آن خود می کند، خوانش خاصی را که تحت تاثیر نام مجموعه است،بر مخاطب تحمیل و مخاطب را شریک خوانش هنرمند از اثر هنری می کند و لاجرم مخاطب ذیل نام مجموعه به اثر توجه می نماید.
از این رو نام این مجموعه بی نام شد تا مخاطب در گیر نامی که برای آن انتخاب کردم نگردد و خوانش خود را بدون هیچ پیش فرضی از آثار داشته باشد.
عنوان این مجموعه نقاشی ها بی نام است.

محمد مهدی طباطبایی