ثمیلا امیرابراهیمی

برای درخت

درخت است که می‌بیند
میوه کور است.

رُنه شار